Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie jest pierwszą placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie, która rozpoczęła swoją działalność 1 października 1998 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju, poprawy sprawności psychofizycznej niezbędnej do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości, a także do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy warsztatu poprzez pracę w poszczególnych pracowniach uczą się samodzielności zwłaszcza w zakresie budżetu osobistego, posługiwania się pieniędzmi, umiejętności codziennego życia jak zakupy, sprzątania oraz relacji z innymi ludźmi. Poznają też zasady instytucji życia społecznego oraz korzystania z nich.

Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zawiera wpis o wskazaniu do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do WTZ.
  2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  3. Posiadane opinie psychologiczne i dokumentację medyczną.
  4. Kopia ostatniego świadectwa ukończenia nauki.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).